lunes, 13 de noviembre de 2017

OCELL DE L’ABSÈNCIA

Fotografía: Pinterest


OCELL DE L’ABSÈNCIA
La palabra es el único pájaro
que puede ser igual a su ausencia.
Roberto Juarroz

Per a sostindre els llamps, és indispensable domesticar-los en el coixí dels imants; a més ombres, l’ànima acaba enverinada, la cendra filla dels ossos, espectre caníbal del rèptil que sóc; en els llavis dissidents de les abelles, boques crescudes de la ciutat. Hi ha cresols de calcinacions esparses, candeles de rius sedentaris, portes tancades com els gossos devorats pel fred, estranyes agulles de cap mossegant el silenci, l’ocell de genolls al niu, cavalls estèrils en la gola, al punt de dormisquejar en la manta del cansament, ―ai, aquell bes tremolant en la viscositat dels encaixos, la memòria destrossada per l’oblit, al costat de la cullera febril de l’argent viu. Ai, la foguera d’ocells de l’absència i la seua boca de disturbis ofegats. (Mai no és suficient el temps per a perdre’s en la tendresa, ni l’ardiment per a buidar tots els bordells. El teu sexe en el meu pit alleugera els cabals del sotrac i destrava el cadenat tebi de la finestra per al ministeri que la reclama.) Cada dia té les seues pròpies pors: a l’oïda l’estrèpit de les emanacions, la llet de les sines a dues mans, el llampec en la libèl·lula del desvetllament, parets on creix l’heura dels llavis, el sediment de les vèrtebres, en el dit de la pena mossegant les aigües negres de l’àngel sobtat de l’espill, de l’ona en desordre del colibrí. Per cert que de l’imant penja també la flama del desordre, els noms trencats de la cadira de braços de la soledat, la sang esmicolada dels laments en la feligresia de les ungles de l’anhel; després les llànties primàries de l’instint, amb la seua trinitat mercenària, aquest cor en fugida de trens i finestres, la parpella despullada en les cuixes, els tristos estats de la matèria en terra, fixat a l’ull pervertit de la mort. Diàriament, en la vigília, bufen els vents de la mort, tremolen les retines en la nit endurida, ―tants minuts de crim com espectres d’agenollats, ossos calcinats en la boca, larves increïbles en la respiració de la son; algun dia deixaré de descendir als inferns, riuré de la nit degollada de la podridura, eixiré del galop del soroll com un rostre fora del manicomi de les paraules. Veuré, després de tot, llampecs diferents a l’espetec de pinyolades, llavis com litorals d’escalfred, vocals enfurismades en la meua llengua, tendres de cabdells? ―Un mai no ho sap. Són terribles les senderes quan són devorades per les dents, quan l’obscenitat no té el poder de redempció, ni l’apacible olor de les hortalisses. Un sempre es troba a mercè de camins incerts: abans fórem vents proporcionals al magnetisme de l’ànsia, flor dels ulls del temps més gratificant; ara és com una tortura caminar a lloms dels líquids foscos del cos, la rancúnia convertida en ira, la visió d’un vent quasi maleït…

Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ
PÁJARO DE LA AUSENCIA
La palabra es el único pájaro
que puede ser igual a su ausencia.
Roberto Juarroz

Para sostener los relámpagos, es indispensable domesticarlos en la almohada de los imanes; a más sombras, el alma termina envenenada, la ceniza hija de los huesos, espectro caníbal del reptil que soy; en los labios disidentes de las abejas, bocas crecidas de la ciudad. Hay candiles de dispersas calcinaciones, candelas de sedentarios ríos, puertas cerradas como los perros devorados por el frío, extraños alfileres mordiendo el silencio, el pájaro de rodillas en el nido, caballos estériles en la garganta, al punto de dormitar en la cobija del cansancio, ―ay, aquel beso temblando en la viscosidad de los encajes, la memoria destrozada por el olvido, junto a la cuchara febril del azogue. Ay, la fogata de pájaros de la ausencia y su boca de ahogados disturbios. (Nunca es suficiente el tiempo para extraviarse en la ternura, ni el ardimiento para vaciar todos los burdeles. Tu sexo en mi pecho aligera los caudales del estremecimiento y destraba el candado tibio de la ventana para el ministerio que la reclama.) Cada día tiene sus propios miedos: al oído el estrépito de las emanaciones, la leche de los senos a dos manos, el relámpago en la libélula del desvelo, paredes donde crece la yedra de los labios, el sedimento de las vértebras, en el dedo de la pena mordiendo las aguas negras del ángel repentino del espejo, de la ola en desorden del colibrí. Por cierto que del imán cuelga también la llama del desorden, los nombres rotos del sillón de la soledad, la sangre desmenuzada de los lamentos en la feligresía de las uñas del anhelo; luego las lámparas primarias del instinto, con su trinidad mercenaria, este corazón en fuga de trenes y ventanas, el párpado desnudado en los muslos, los tristes estados de la materia en el suelo, pegado al ojo pervertido de la muerte. A diario, en la vigilia, soplan los vientos de la muerte, tiemblan las retinas en la noche endurecida, ―tantos minutos de crimen como espectros de rodillas, huesos calcinados en la boca, increíbles larvas en la respiración del sueño; algún día dejaré de descender a los infiernos, reiré de la noche degollada de la podredumbre, saldré del galope del ruido como un rostro fuera del manicomio de las palabras. ¿Veré, después de todo, relámpagos diferentes al chasquido de errajes, labios como litorales de escalofrío, vocales enfurecidas en mi lengua, tiernas de cogollos? ―Uno nunca lo sabe. Son terribles las veredas cuando son devoradas por los dientes, cuando la obscenidad no tiene el poder de redención, ni el apacible olor de las hortalizas. Uno siempre está a merced de caminos inciertos: antes fuimos vientos proporcionales al magnetismo del ansia, flor de los ojos del tiempo más gratificante; ahora es como una tortura andar a cuestas los líquidos oscuros del cuerpo, el rencor convertido en ira, la visión de un viento casi maldito…
Del libro "Motel", 2012 (Inédito) 170 pp


domingo, 5 de noviembre de 2017

HOSPITALITAT CLANDESTINA

Fotografía: Pinterest


HOSPITALITAT CLANDESTINA
Al temps de collita, la flama ardida de la pell en el llençol, el test d’argila, en el jardí que limita amb la gola, finestres on respira la roca del sobresalt, el prisma diluït en el bosc metàl·lic del llampec. (Davant del pou blanc de les orquídies, l’hamaca de l’alambí al costat dels peixos de la brasa com el poema en l’art de la respiració del tren volant de l’eclipsi, —ai, les cuixes al peu de la muntanya del desig, en el puzle blau de la gruta amb vastos trens, rails a l’alçada de les temples, harmònica de molsa per a l’alé, l’esperma seduït per l’explosió de la destresa, la bretxa del bosc en la boca creuant la ziga-zaga de la llebre.) Fa anys que tot el paisatge nia en la pell; perguí les armadures en la tempesta de la vigília: porte armaris en les costelles; un día podré morir tot calcinat, però resten en la memòria aquestes xifres de fred que combatí en la pedra més adusta, en la cendra somorgollada, ara, dels mimetismes. Sobre la llama clavada en la pell, el foc sedassat cremant l’arc del cel, quasibé un altre hivern travessant el somni, el dia complet jugant al despietat, a l’horitzó amb fons d’espills, refent el menjar nomenat del llampec. Estic, (estem, millor dit), concentrats cap l’interior de la música; mengem el magnànim del sucre, no l’erm fatigat de les lloses; entrem allà, a la crispació de les paraules, al congost de l’alé, i recordem l’esplendor dels senders, l’estació de l’hivern amb les seues nostàlgies, l’illa cedida a la penetració del cos; allà el vent implícit, la pedra alçada, —el nosaltres huracanat de sobte en el murmuri fent bategar tot l’interminable: la ràfega, el vent de l’escriptura, la porta que s’obri, quan el foc creix. Allà, fos el nosaltres, diguem-ho. Només, llavors, la lividesa del ferment, la acumulació de herba-sana, aquell jardí intuït davall dels porus, la respiració de l’esclat, lleugera cendra en el cendrer de la finestra, la fantasia de l’aigua en el somriure, benigna com un fil de cerç al costat de la túnica mar que cobreix el nosaltres. Allà, ambdós: frescos acordions bevent l’huracà de la set, el cercle del suc de l’audàcia, els altres noms nascuts, incessants, en el tambor amuntegat de l’hivern. Al final, una altra flama s’alça en l’estendard del congost, un altre allau convertit en cel: el destí que també està fet d’intempestives robes i d’acumulats vertigens. Somni, tornat de les cremades: és llavors que recupere la meua follia. En el racó duplicat del tòrax, l’inexpressable i múltiple, la segada cambra del Paradís.

Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ

HOSPITALIDAD CLANDESTINA

Al tiempo de la cosecha, la llama ardida de la piel en la sábana, el tiesto de arcilla, en el jardín que linda con la garganta, ventanas donde respira la roca del sobresalto, el prisma diluido en el bosque metálico del relámpago. (Delante del pozo blanco de las orquídeas, la hamaca del alambique junto a los peces de la brasa como el poema en el arte de la respiración del tren volante del eclipse, —ay, los muslos al pie de la montaña del deseo, en el puzzle azul de la gruta con vastos trenes, rieles a la altura de las sienes, armónica de musgo para el aliento, el esperma seducido por las explosión de la destreza, la brecha del bosque en la boca cruzando el zigzag de la liebre.) Hace años que todo el paisaje anida en la piel; perdí las armaduras en la tempestad de la vigilia: llevo armarios en las costillas; un día podré morir completamente calcinado, pero quedan en la memoria esas cifras de frío que combatí en la más adusta piedra, en la ceniza sumergida, ahora, de los mimetismos. Sobre la llama clavada en la piel, el fuego cernido quemando el arco iris, casi otro invierno atravesando el sueño, el día completo jugando a lo despiadado, al horizonte con fondo de espejos, rehaciendo la comida nombrada del relámpago. Estoy, (estamos, mejor dicho), concentrados hacia el interior de la música; comemos lo magnánimo del azúcar, no el páramo fatigado de las losas; entramos allí, a la crispación de las palabras, al desfiladero del aliento, y recordamos el esplendor de los senderos, la estación del invierno con sus nostalgias, la isla cedida a la penetración del cuerpo; allí el viento implícito, la piedra levantada, —el nosotros huracanado de pronto en el murmullo haciendo latir todo lo interminable: la ráfaga, el viento de la escritura, la puerta que se abre, cuando el fuego crece. Allí, derretido el nosotros, digámoslo. Sólo, entonces, la lividez del fermento, la acumulación de hierbabuena, aquel jardín intuido debajo de los poros, la respiración del estallido, ligera ceniza en el cenicero de la ventana, la fantasía del agua en la sonrisa, benigna como un hilo de cierzo junto a la túnica mar que cubre el nosotros. Allí, ambos: frescos acordeones bebiendo el huracán de la sed, el círculo del zumo de la audacia, los otros nombres nacidos, incesantes, en el tambor agolpado del invierno. Al final, otra llama se yergue en el estandarte del desfiladero, otro alud convertido en cielo: el destino que también está hecho de intempestivas ropas y de acumulados vértigos. Sueño, vuelto de las quemaduras: es entonces cuando recupero mi locura. En el rincón duplicado del tórax, lo inexpresable y múltiple, la segada habitación del Paraíso.
del libro “MOTEL”, 2012 (Inédito) 170 pp

domingo, 15 de octubre de 2017

ALTA NIT

Imagen cogida de Pinterest


ALTA NIT
Sent el parallamps en el xuclamonedes del ronc a altes hores on la nit inequívocament es va convertint en llàtzer, en aquest altre món, dens, de les cavitats. És el miratge dels jardins o el volum petri dels punts cardinals? És d’alguna manera el presagi de la broma, o senzillament l’ombra descalça de les catacumbes? Sempre aní errant enmig de la ràfega, assenyalat per la mà del botxí, lliurat al tràngol de l’alé. Cada nit, la nit pereix en les meues ferides. Sagna la foscor la seua sang de tinta, tots els sembrats furiosos en l’ànima, les màscares dels barrets que suren en la dentadura del flaire de la cendra, la tinta monòtona dels bisturís, el foc pòstum de l’ocell que paga la renda amb el tabac d’acer dels mussols. Sempre, invisibles, es desplacen les pipes blaves dels telers fins fer del galop un deliri de butxaques allargades. A la vora del temps, les estampilles geomètriques de la ciutat, la ciutat en les persianes pòstumes de les palpebres, l’orfebreria nocturna dels sons fent del coixí un túnel d’hipotenuses cegues, pendents relliscoses de les voravies, el fugaç viatge dels trens en la memòria: allà l’anfiteatre reiterat de les ombres. La meua pròpia ombra. L’alta nit crepitant en el monyó de la llum amb aquests salms devastadors en la gola. Alguna cosa es va tancant en els contorns del cos: l’espera només té sentit quan es vol omplir buits o desxifrar alguna endevinalla. Entre una paret i una altra, el paller i el teló de fons de l’oblit. Posa les teues mans al voltant del meu pit ombrívol. Fes de mi l’última embriaguesa desperta. Avui és sempre en el record. El temps s’encarrega d’omplir-nos de paraules estranyes i de rampes i de somriures mutilats. Desenfunda els teus confins per a la meua boca. Mor en mi com felí en zel. Mor en el meu deliri de blues insondable. Mor, inassaciable, en el meu cor acostumat a la nuesa. Fes en l’alta nit un incendi de joioses atrocitats.

Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ
ALTA NOCHE
Oigo el pararrayos en el tragamonedas del ronquido a altas horas donde la noche inequívocamente se va convirtiendo en Lázaro, en ese otro mundo, denso, de las cavidades. ¿Es el espejismo de los jardines o el volumen pétreo de los puntos cardinales? ¿Es de alguna manera el presagio de la bruma, o sencillamente la sombra descalza de las catacumbas? Siempre anduve errante en medio de la ráfaga, señalado por la mano del verdugo, entregado al trance del aliento. Cada noche, la noche perece en mis heridas. Sangra la oscuridad su sangre de tinta, todos los sembradíos furiosos en el alma, las máscaras de los sombreros que flotan en la dentadura del sahumerio de la ceniza, la tinta monocorde de los bisturíes, el fuego póstumo del pájaro que paga la renta con el tabaco de acero de los búhos. Siempre, invisibles, se desplazan las pipas azules de los telares hasta hacer del galope un delirio de alargados bolsillos. A la vera del tiempo, las estampillas geométricas de la ciudad, la ciudad en las persianas póstumas de los párpados, la orfebrería nocturna de los sonidos haciendo de la almohada un túnel de ciegas hipotenusas, resbaladizas pendientes de las aceras, el fugaz viaje de los trenes en la memoria: allí el anfiteatro reiterado de las sombras. Mi propia sombra. La alta noche crepitando en el muñón de la luz con esos salmos devastadores en la garganta. Algo se va cerrando en los contornos del cuerpo: la espera sólo tiene sentido cuando se quieren llenar vacíos o descifrar algún acertijo. Entre una pared y otra, el pajar y el telón de fondo del olvido. Pon tus manos alrededor de mi pecho sombrío. Haz de mí la última embriaguez despierta. Hoy es siempre en el recuerdo. El tiempo se encarga de llenarnos de palabras extrañas y de calambres y de sonrisas mutiladas. Desenfunda tus confines para mi boca. Muérete en mí como felino en celo. Muérete en mi delirio de blues insondable. Muérete, insaciable, en mi corazón habituado a la desnudez. Haz en la alta noche un incendio de gozosas atrocidades.

sábado, 14 de octubre de 2017

DESTÍ DE LA PELL

Imagen cogida de Pinterest


DESTÍ DE LA PELL
En el paper, l’estrèpit de la cortina dels porus subjecta a la tinta de les ombres. Cap on va el pètal caigut en la pell, baixant com un teuladí groc de l’arbre dels sentits, en els dies de la setmana quan encara restem agafats de les finestres, de les paraules bifurcades en les branques del vent? — Anem, potser, darrere de certs jardins de sucre; anem recollint el traginar dels ulls, des dels sostres alts de la consciència fins al full de paper que rep, per cert, els estranys fragments de l’insomni. Tenim cap destí? Què dirà l’oracle, els buscadors impossibles del nou psicoanàlisi, el vell Laios amb un cor de cavalls? —Sempre vaig saber que els neguits em durien a certa estampida, però també a certa nàusea, a dies de pans anhelats; i, és clar, no és per a menys, què puc oferir després de les meues paraules. Potser peixos en la foguera incessant del meu silenci, o aquest caminar de rajoles perverses, darreres taules de vaques magres? A aquest destí a prova d’intempèries, li afegesc els alambins escampats del celler, potser perquè en el sutge i les teranyines escric les meues pròpies postil·les. (Sobre el llom dels claus, lector empedreït dels imaginaris: en el blues dels ocells, l’atzar, deixeble de les meues perplexitats, espill penjat dels ràfecs de la memòria.) En algun lloc la sospita vessa els seus propis líquids. Cada paraula penja el meu cor vençut. Amb tot, sóc pacient en la meua lenta orfandat. Sé que el destí mai no pot ser camí, llevat que siga el teu cos repartit entre les meues mans, el somni que esborre uns altres somnis, la nuesa primera que em mira i es dilueix en la meua boca. Et necessite despietada al frec del meu pit. No detingues aquesta demència, ni la llibertat per a circumcidar la història de la pluja, ni la joventut que lletreja l’entranya.

Poema d’ANDRÉ CRUCHAGA traduït en català per PERE BESSÓ

DESTINO DE LA PIEL
En el papel, el estrépito de la cortina de los poros sujeta a la tinta de las sombras. ¿Hacia dónde va el pétalo caído en la piel, bajando como un gorrión amarillo del árbol de los sentidos, en los días de la semana cuando aún permanecemos agarrados de las ventanas, de las palabras bifurcadas en las ramas del viento? —Vamos, seguramente, tras ciertos jardines de azúcar; vamos recogiendo el trajinar de los ojos, desde los techos altos de la conciencia hasta la hoja de papel que recibe, por cierto, los extraños fragmentos del insomnio. ¿Tenemos algún destino? ¿Qué dirá el oráculo, los buscadores imposibles del nuevo psicoanálisis, el viejo Layo con un coro de caballos? —Siempre supe que los desasosiegos, me llevarían a cierta estampida, pero también a cierta náusea, a días de ansiados panes; y claro, no es para menos, qué puedo ofrecer después de mis palabras. ¿Acaso peces en la hoguera incesante de mi silencio, o este andar de aviesas baldosas, postreras mesas de vacas flacas? A este destino a prueba de intemperies, le sumo los alambiques desparramados del tabanco, acaso porque en el hollín y las telarañas, escribo mis propias apostillas. (Sobre el lomo de los clavos, lector empedernido de los imaginarios: en el blues de los pájaros, el azar, discípulo de mis perplejidades, espejo colgado de los aleros de la memoria.) En algún lugar la sospecha derrama sus propios líquidos. Cada palabra ahorca mi corazón vencido. Con todo, soy paciente en mi lenta orfandad. Sé que el destino jamás puede ser camino, a menos que sea tu cuerpo repartido entre mis manos, el sueño que borre otros sueños, la desnudez primera que me mira y se diluye en mi boca. Te necesito despiadada al roce con mi pecho. No detengas esta demencia, ni la libertad para circuncidar la historia de la lluvia, ni la juventud que deletrea la entraña.